Jämför pris och offerter på kaffeautomater
Fyll i formuläret på mindre än 1 minut för att starta processen
Begär dina gratis offerter Begär dina gratis offerter
Det tar mindre än 1 minut!

Typ av maskin?

Det tar mindre än 1 minut!
Spara tid
Spara tid
Fyll i formuläret och få upp till 4 offerter från våra särskilt utvalda samarbetspartners
Spara pengar
Spara pengar
Spara pengar genom att jämföra offerter och välja den lösning som passar er bäst
Kostnadsfritt & utan förpliktelser
Kostnadsfritt & utan förpliktelser
Vår service är helt kostnadsfri och utan förpliktelser
Omnämnda i:
Expressen
Business Insider
Entrepreneur
A 100% A
Textstorlek
Senast uppdaterad: 02 juni 2021

Kaffeautomat

Information om kaffeautomater

De flesta organisationer har ett behov av att kunna servera kaffe till såväl medarbetare som kunder och många arbetsplatser väljer i dag att ersätta småskaliga elbryggare med kaffeautomater. Vid anskaffning av kaffeautomater kan det dock vara svårt att exakt definiera de önskvärda funktioner som sådana ska ha. Det finns i dag ett stort utbud av kaffeautomater, alla med olik kvalitetsnivå, bryggningskapacitet och prisnivå.

Innan inköp är det därför viktigt att reflektera över de behov som kaffeautomaterna ska täcka, såväl som över vilken lösning och leverantör som bäst motsvarar den enskilda verksamhetens preferenser för service och underhåll. De flesta kaffeautomater kan köpas med ett serviceavtal, som går ut på att arbetsplatsen hyr kaffeautomater från maskinleverantören. Denne ser sedan till att de kaffeautomater som hyrs ständigt underhålls och fylls på.

Att nyttja en tjänst såsom att hyra kaffemaskiner kan således vara en god lösning för att förse en arbetsplats med kaffe och det finns i dag ett stort utbud av sådana tjänster, de flesta med olik kvalitets- och prisnivå. Därmed är det en god idé att jämföra leverantör-offerter över skräddarsydda lösningar för olika slags anskaffningsalternativ och driftsunderhållsservice, med hänsyn till kaffeautomater, innan ett beslut kring inköp fattas.

Vad ska övervägas vid inköp av kaffeautomater?

Vid anskaffning av kaffeautomater bör man överväga ett flertal element, då det är många faktorer - såsom kvalitet, kapacitet och pris, som skiljer olika slags modeller åt. Generellt sett finns det två typer av kaffeautomater - de som har kapacitet att brygga ett flertal varianter av kaffe och de som enbart kan leverera vanligt svart kaffe. Den mest förekommande av dessa kaffeautomater är emellertid den med kapacitet att brygga olika slags kaffesorter såsom cappuccino och espresso, men även drycker såsom varm choklad.

Det är därför väsentligt att reflektera över de behov på arbetsplatsen som nya kaffeautomater ska täcka; vilket resultat önskas uppnås? Vidare är det, i processen av att anskaffa kaffeautomater, viktigt att besluta om huruvida dessa ska brygga kaffe på hela bönor, malet kaffe, eller pulverkaffe. Detta beslut har nämligen en avgörande betydelse för såväl kvalitet som pris på den slutgiltiga produkten, då användandet av hela bönor höjer nivåerna för dessa element.

Vilken extrautrustning finns för kaffeautomater?

Den vanligaste formen av extrautrustning till kaffeautomater utgörs av en betalningsanordning. Därmed bör man vid anskaffning av kaffeautomater även överväga huruvida de som kommer att nyttja automaterna ska betala för sin dryck. Om så är fallet, kan det till de flesta kaffeautomater installeras ett myntinkast, vilket sedan inställs till önskat pris. Enligt standardisering levereras de flesta kaffeautomater som bordsmodeller och till dessa kan det generellt sätt köpas till ett underskåp, vilket innebär att kaffeautomater kan placeras direkt på golvytan i exempelvis en korridor, ett allrum, i köket eller på kontoret.

Vilka funktioner ska kaffeautomater ha?

Kaffeautomater existerar med en rad olika funktioner och kapabiliteter och det är därför viktigt att vid jämförelser av sådana värdera vad som utefter arbetsplatsens konkreta behov väger tyngst - kvalitet eller kvantitet. Vem är det som ska använda kaffeautomaterna? Vilka preferenser och önskningar har dessa individer för den slutgiltiga produktupplevelsen av en rykande färsk kopp kaffe i handen? Var ska kaffeautomaterna strategiskt placeras för att kunna uppnå full funktion?

Om de kaffeautomater man ämnar införskaffa är tänkta att enbart användas av personalen på en arbetsplats, bör man reflektera kring förhållandet mellan kvalitet och kvantitet. Kanske bör i denna situation fokuset ligga på kvantitet - det vill säga att kaffeautomaterna ska uppfylla behovet av att brygga stora mängder kaffe på kort tid, för att kunna förse all personal med nybryggt kaffe. Ska de kaffeautomater som är tilltänkta däremot placeras i en möteslokal eller reception där man mottar externa individer, bör fokuset ligga på kvalitet - det vill säga att kaffeautomaterna i detta fall ska uppfylla ett eventuellt behov av att förmedla en exklusiv och välkomnande image.

Vilka typer av kaffeautomater finns?

När man värderar funktioner hos olika kaffeautomater och sedan anskaffar sådana för en organisation, kan det vara svårt att tillfredsställa de preferenser och behov som gruppens många medlemmar har. Beslutet om vilka slags kaffeautomater man ska välja - de som brygger på hela bönor, de som brygger på malet kaffe, eller de som serverar pulverkaffe - kan vara svårt att fatta omgiven av en rad olika meningar och åsikter om vad som väger tyngst (kvalitet eller kvantitet).

Utöver detta bjuder marknaden på en mängd olika typer och modeller av kaffeautomater, vilka huvudsakligen kan indelas i två kategorier - de som enbart brygger vanligt svart kaffe och de med kapacitet att servera olika varianter av varma drycker.Vilken typ av kaffeautomater man väljer bör således bero på det primära kafferelaterade behov som existerar inom den egna organisationen. Ska kaffeautomaterna vara kapabla att servera många koppar kaffe på ett tidseffektivt sätt är en bryggare av vanligt svart kaffe att föredra för arbetsplatsen (kvantitet).

Om kaffeautomaternas syfte däremot är att förse organisationen med en känsla av lyx hos interna medarbetare såväl som hos externa besökare, är den rätta typen de kaffeautomater med kapacitet att brygga olika slags kaffevarianter (kvalitet).Inom de två överordnade kategorierna för typer av kaffeautomater (sådana som enbart brygger vanligt svart kaffe och sådana med kapacitet att servera olika varianter av varma drycker) finns det i stort sett fyra slags kaffeautomater:

  • Kaffeautomater som brygger på pulver,
  • Kaffeautomater som brygger på malet kaffe,
  • Kaffeautomater som brygger på hela bönor, och
  • Espressomaskiner.

Kaffeautomater som brygger på pulver

Kaffeautomater som brygger på pulver är ett gott val då tillredningen av kaffe ska gå riktigt snabbt - på enbart några få sekunder brygger sådana kaffeautomater kaffe direkt ned i en kopp eller kanna. Många av de kaffeautomater som brygger på pulver har även kapacitet att framställa olika slags varma drycker, såsom cappuccino och kaffelatte.Kaffeautomat

Kaffeautomater som brygger på malet kaffe

Kaffeautomater som brygger på malet kaffe är pålitliga och används därmed av ett flertal verksamheter. Det kaffe som framställs av dessa slags kaffeautomater är färskt och av god kvalitet, samtidigt som bryggningen går snabbare än den hos kaffeautomater som brygger på hela bönor. Det är ofta möjligt att få många olika slags kaffevarianter från kaffeautomater som brygger på malet kaffe, såväl som att justera kaffestyrka och mjölk- och sockermängd.

Kaffeautomater som brygger på hela bönor

Bean to cup

Kaffeautomater som brygger på hela bönor innebär en hög kvalitet på det kaffe som bryggs och således en god upplevelse för de som avnjuter denna dryck. Därmed anses ofta sådana kaffeautomater som brygger på hela bönor vara de som tillreder det bästa kaffet, präglat av en lyxkänsla. Vid anskaffning av kaffeautomater som brygger på hela bönor bör man därför även överväga vilka slags bönor som ska användas.

Espressomaskiner

Espressomaskin

Espressomaskiner anses ofta vara ännu mer kvalitativa än sådana kaffeautomater som brygger på hela bönor. Med denna typ av maskin kan man framställa kaffe av hög standard och det finns vanligtvis goda möjligheter för att tillreda ett flertal olika slags dryckessorter. Vidare har espressomaskiner ofta kapacitet att arbeta med normala kaffebönor, såväl som med specifika espressobönor.

Läs mer om att hyra eller köpa kaffemaskin i Sverige.

Smakskillnad på kaffe från bryggare och kaffe från kaffeautomater?

Det existerar skilda meningar kring huruvida det kaffe som framställs av kaffeautomater är lika gott som sådant kaffe som framställs av kaffebryggare. Dock kan man fastställa att högkvalitativa kaffeautomater alltid levererar färskt kaffe. Detta då malning, bryggning och tappning av kaffe, såväl som de andra varma drycker kaffeautomater eventuellt erbjuder, sker direkt i samband med en knapptryckning på sådana kaffeautomater. Därmed genomgår kaffet samma procedur i kaffeautomater som i kaffebryggare.

En del högkvalitativa och således dyrare kaffeautomater maler även kaffebönorna direkt i samband med bryggningen, vilket innebär att kaffet är färskmalet. Vidare avviker inte olika slags rostningar och blandningar av sådant kaffe som krävs vid användning av kaffeautomater från sådant standardkaffe som är utformat för kaffebryggare - man kan i dag köpa kaffe för kaffeautomater från de flesta tillverkare. Många av de kaffesorter som används i kaffeautomater är emellertid mer grovmalna än det kaffe som säljs i butik avsett för kaffebryggare.

Vad är priset för kaffeautomater?

Vid anskaffning av kaffeautomater kan man använda sig av olika slags lösningstyper såsom inköp, hyrning eller leasing. Prisnivån för denna typ av vara varierar brett och beror på en mängd olika parametrar. Faktorer som påverkar anskaffningspriset för kaffeautomater utgörs av dessas storlek och utval av serverbar dryck, såväl som av design, modelltyp, kapacitet och prestanda. Ytterligare element som är avgörande för priset på kaffeautomater består av huruvida kaffeautomaterna brygger kaffe på hela bönor eller på mer ekonomiska alternativ (malet kaffe eller pulver). Då det är mer kostsamt att brygga kaffe på hela bönor, blir följaktligen driftskostnaden högre för de kaffeautomater som brygger varma drycker på denna typ av ingrediens. Även denna faktor är något som bör värderas vid anskaffning av kaffeautomater.

Köpa kaffeautomater

Priset för att köpa nya kaffeautomater varierar generellt mellan 10.000 och 70.000 SEK. Det aktuella priset sammanhänger naturligtvis med produktens funktion och kapacitet, men även med faktorer såsom design och varumärke.

Hyra eller leasa kaffeautomater

Genom att hyra eller leasa kaffeautomater följer den eventuella fördelen av att inte behöva underhålla dessa specifikt - detta sköter tillverkaren eller leverantören som säljer denna tjänst, om man utformat ett avtal kring detta. I ett sådant serviceavtal kan allt från installation till påfyllning, rengöring och underhållsservice ingå, vilket således sköts av den organisation som hyr eller leasar ut kaffeautomater.

Att hyra eller leasa kaffeautomater med ett sådant tillhörande serviceunderhåll gör därmed detta alternativ till ett tidseffektivt och bekvämt sådant för den organisation som använder det. Däremot kan det i längden bli mer kostsamt att teckna ett hyres- eller leasingavtal för kaffeautomater, än det blir att köpa dessa. Det aktuella priset sammanhänger emellertid med funktion och kapacitet hos de specifika kaffeautomaterna, men även med faktorer såsom design och varumärke.

Kaffelösning

Vad ska övervägas vid att hyra kaffeautomater?

Via tjänster för att hyra kaffeautomater kan man använda sig av olika slags lösningstyper för att förse en verksamhet med färskt kaffe. Prisnivån för tjänsten av att hyra kaffeautomater kan uppfattas som mycket varierande. Faktorer som påverkar priset för att hyra kaffeautomater utgörs av storlek på maskinen i fråga såväl som av design, modelltyp, kapacitet och prestanda.

Ytterligare element som är avgörande för priset på att hyra kaffeautomater består av huruvida sådana brygger kaffe på hela bönor eller på mer ekonomiska alternativ (malet kaffe eller pulver), såväl som på den specifika underhållslösning man kontraktuellt förpliktigar sig till genom att hyra kaffeautomater. Då det är mer kostsamt att brygga kaffe på hela bönor, blir följaktligen driftskostnaden högre för att hyra kaffeautomater som brygger varma drycker på denna typ av ingrediens.

Inköp av förbrukningsvaror i samband med hyrning av kaffeautomater?

Då man som verksamhetstagare planerar att hyra kaffeautomater är det viktigt att i ett inledande skede undersöka vilken leverantör som erbjuder den, för den aktuella verksamheten, bästa lösningen för detta. Att hyra kaffeautomater kan vara en helhetslösning komplett med ett krav om att förbrukningsvaror såsom kaffebönor ska inhandlas av leverantören man hyr av. Om så är fallet, kan leverantören ställa ytterligare krav på en viss miniminivå av de förbrukningsvaror man är skyldig att köpa som komplement till att hyra kaffeautomater.

En offert där en leverantör erbjuder kunder att hyra kaffeautomater till ett lågt pris innebär således att denne tjänar in de pengar som förloras på själva maskinen genom att sälja tillhörande förbrukningsvaror till ett högre pris än normalt. Skillnaden i pris för att hyra kaffeautomater från olika leverantörer täcks därmed genom inköp av förbrukningsvaror och som kund förbinder man sig till att handla för ett visst minimibelopp, alternativt faktureras för ett minimum antal av kaffekoppar (även om dessa inte konsumeras).

Hitta den kaffemaskin som passar ert företag bäst! Läs mer om att köpa eller hyra kaffemaskin till företag

Beställ offerter nu

Fyll i formuläret på bara en 1 minut